Bistand og råd til bedrifter

Rettsområder

Kontraktsrett 

Selskapsrett

Aksjelov 

Pantelov

Obligasjonsrett

Hva jeg kan tilby

Timepris er fra kr 1750 – kr 3000

  • Styremedlem, strategi- og virksomhetsutvikling og oppfølging av vedtak i styret

  • Bistå selskap i forhandling om kjøp og aktiva

  • Bistå selskap i forhandling med banker og finansinstitusjoner om lån og restrukturering av lån

  • Bistå selskap i forhandling av leasingkontrakter ved erverv av aktiva

  • Bistå selskap ved fusjoner og oppkjøp

  • Utarbeiding av dokumentasjon relatert til punktene over

  • Påse at virksomheten drives i henhold til lover og regler

  • Innen shipping bistår jeg ved forhandlinger om kjøp og salg av skip samt lånefinansiering av disse ovenfor norske og utenlandske finansinstitusjoner

  • Jeg bistår også finansinstitusjoner med ansvar for regelverk knyttet til hvitvasking av midler samt terrorfinansiering